Regulamin targów pn. „ECO TRENDY”

I. Definicje

Targi – projekt targowy pod nazwą „ECO TRENDY”, który odbędzie się w Lublinie, w hali targowej A, należącej do Targów Lublin S.A. w Lublinie, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin. Targi dostępne dla odwiedzających w dniach: 28 marca w godz. 11:00-19:00 oraz 29 marca w godz.11:00-18:00. Organizator oddaje Wystawcy w podnajem Stoisko z dniem 27 marca 2020 r. w godz. 17:00-21:00 oraz z dniem 28 marca w godz. 8:00-11:00 w celu jego montażu oraz zagospodarowania przed rozpoczęciem Targów.

Targi Lublin S.A. w Lublinie – właściciel hali targowej A w ramach której wyodrębniono poszczególne Stoiska.

Targi Lublin/hala targowa – lokalizacja przy ul. Dworcowej 11, 20-406 Lublin, gdzie znajduje się hala targowa A.

Regulamindla uczestników Targów Lublin – dokument wydany przez Targi Lublin S.A. w Lublinie, regulujący zasady dotyczące bezpieczeństwa, korzystania z Targów Lublin, uwarunkowania techniczne poszczególnych hal. Dokument ten dostępny jest na Stronie Organizatora. Wiąże on zarówno Organizatora i Wystawców, jak również osoby odwiedzające. Posiada on moc wiążącą we wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

Wystawca – podmiot gospodarczy – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.), będący stroną umowy zawieranej z konsumentem, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134, ze zm.).

Opłata – opłata (jako kwota netto) z tytułu uczestniczenia w Targach, w wysokości jaka wynika z Umowy oraz wybranej opcji dodatkowej.

Organizator – Pan Przemysław Barbucha, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: APTRADE BARBUCHA PRZEMYSŁAW z siedzibą w Lublinie, ul. Orkana 4, 20-504 Lublin
NIP: 712-005-58-75, REGON: 750025309, z którym Wystawca zawiera Umowę – najemca hali targowej.

Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.ecotrendy.pl. Regulamin targów pn. „ECO TRENDY” stanowi integralną część Umowy.

Strona Organizatora – strona internetowa Organizatora:www.ecotrendy.pl

Adres e-mail Organizatorabiuro@ecotrendy.pl

Stoisko – powierzchnia wystawiennicza przyznana Wystawcy zgodnie z Umową.

Strona/Strony – Wystawca lub Organizator

Umowa – porozumienie pomiędzy Stronami zawierające warunki uczestniczenia w Targach, podpisana przez Strony; Umowa wraz z Regulaminem, stanowi całkowitą umowę pomiędzy Stronami.

II. Warunki ogólne

1. Regulamin Uczestnictwa w Targach obowiązuje wszystkich Wystawców. Regulamin nie ma zastosowania do konsumentów w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

2. Regulamin jest dostępny na Stronie Organizatora.

3. W Targach biorą udział Wystawcy, których przedmiot działalności oraz oferta targowa odpowiada przedmiotowi i zakresowi Targów. Organizator może wyrazić zgodę na uczestnictwo w Targach Wystawców o innym profilu działania.

III. Zgłoszenie oraz warunki uczestnictwa

1. Wystawca zgłasza drogą elektroniczną (e-mail) na adres e-mail Organizatora, wolę uczestniczenia w Targach, wskazując wybrany pakiet, w tym powierzchnię Stoiska, dane do faktury: nazwa podmiotu, adres, NIP/REGON, nr wpisu do KRS, zasady reprezentacji zgodne z KRS. Następnie, Organizator przesyła Wystawcy Umowę w wersji PDF oraz wystawioną fakturę Pro Forma. Dwa egzemplarze podpisanej Umowy Wystawca odsyła Organizatorowi. Egzemplarz przeznaczony dla Wystawcy zostanie odesłany przez Organizatora na adres podany przez Wystawcę lub przekazany do rąk własnych/upoważnionej osobie w czasie Targów.

2. Do uczestnictwa w Targach uprawnieni są wyłącznie Wystawcy, którzy dokonali Opłaty na zasadach i terminach określonych w Umowie.

3. Wysłanie zgłoszenia z zamiarem udziału w Targach nie jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia i udziałem w Targach. Decyzję o udziale Wystawcy podejmuje ostatecznie Organizator i informuje o tym Wystawcę drogą mailową. W szczególności, udział w Targach możliwy jest dopiero po zaksięgowaniu Opłaty.

4. Podpisanie Umowy przez Wystawcę jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków Umowy oraz Regulaminu.

5. Organizator podpisze Umowę z Wystawcą dopiero po otrzymaniu Opłaty.

6. Wystawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż o lokalizacji Stoiska decyduje ostatecznie Organizator.

IV. Zasady uczestniczenia w Targach

1. Udział w Targach i przydział Stoiska

1) Wystawca bierze udział w Targach we własnym imieniu. Bez pisemnej zgody Organizatora, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wystawca nie jest uprawniony do oddawania do użytkowania lub podnajmowania przyznanego mu Stoiska w całości lub w części osobom trzecim. Na jednym Stoisku może być obecny wyłącznie jeden Wystawca.

2) Lokalizację Stoiska Wystawcy określa Organizator.

3) Wystawca nie ma prawa bez zgody Organizatora zmiany lokalizacji Stoiska. Naruszenie tego zakazu przez Wystawcę stanowić będzie rażące naruszenie Regulaminu. Organizator posiada w takiej sytuacji prawo do zażądania powrotu do uprzednio wskazanej lokalizacji lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje prawo do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń i uzyskania odszkodowania lub zwrotu Opłaty od Organizatora.

4) Dostęp do lokalizacji Targów i Stoiska uwarunkowany jest zawarciem Umowy i dokonanie całej Opłaty we wskazanym na fakturze Pro Forma w wyznaczonym terminie oraz w pełnej wysokości.

2. Wykorzystanie dóbr intelektualnych chronionych prawem.

1) Podpisanie Umowy oznacza, iż Wystawca, w sytuacji, gdy przysługują mu autorskie prawa majątkowe do znaków towarowych lub innych elementów chronionych prawem autorskim, udzielił zgody na używanie nazwy jego firmy, używanych znaków towarowych (logotypu) lub innych elementów chronionych prawem autorskim przez Organizatora, ale wyłącznie dla celów związanych z realizacją Targów, przede wszystkim w zakresie: wskazania Wystawców, opisu wystawionych (produkowanych lub sprzedawanych) produktów. Obejmuje to w szczególności przekazanie informacji dla mediów, zamieszczenia przedmiotowych oznaczeń w środkach komunikacji elektronicznej (np. strona www, facebook) oraz materiałach promocyjnych związanych z przeprowadzeniem Targów. W przypadku, kiedy wskazane powyżej elementy używane są przez Wystawcę w ramach licencji, przez podpisanie Umowy, Wystawca potwierdza, iż ich używanie mieści się w ramach uprawnień licencyjnych i nie zostaną naruszone jakiekolwiek prawa osób trzecich.

2) Nagłośnienie. Wykorzystanie (nadawanie) utworów muzycznych na terenie Targów zapewnia wyłącznie Organizator. Opłaty z tego tytułu jakie wynikają z przepisów prawa ponoszone będą przez Organizatora. Wystawca nie jest uprawniony do nagłaśniania Stoiska we własnym zakresie i rozpowszechniania (odtworzenia) utworów muzycznych (innych utworów chronionych prawem autorskim). Rozpowszechnianie (odtworzenie) cudzych utworów chronionych prawem autorskim) w ramach Stoiska przez Uczestnika odbywa się wyłącznie na jego koszt i ryzyko, w tym ponoszenia konsekwencji takiego działania przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wyłączne obowiązki Wystawcy.

Każdy Wystawca jest samodzielnym podmiotem gospodarczym i w ramach swojej działalności zobowiązany jest do przestrzegania mających zastosowanie do niego przepisów prawa, w szczególności mających zastosowanie do konsumentów oraz używanie kas fiskalnych, czy przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz higieny. Odpowiedzialność Organizatora za działania lub zaniechania Wystawcy jest wyłączona.

4. Promocja Wystawcy.

1) Wystawca jest uprawniony do promocji swoich produktów tylko na terenie swojego Stoiska.

2) Promocja poza Stoiskiem, w tym rozdawanie ulotek (innych materiałów promocyjnych), może nastąpić tylko na zasadach ustalonych z Organizatorem.

3) Wystawca ma prawo do poinformowania o wydarzeniu pn. „ECO TRENDY” na swojej stronie www, na swoim profilu na Facebook i w innych mediach społecznościowych, jeśli takie posiada oraz do wykorzystywania materiałów przesłanych przez Organizatora.

4) Organizator ma prawo do wykonania materiałów audiowizualnych podczas Targów oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych związanych z promocją Targów, w tym elementów dotyczących Wystawców i ich produktów. Materiały mogą zostać zamieszczone na Stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

V. Stoisko

1. Organizator nie zapewnia w ramach Targów jakiejkolwiek zabudowy (elementów wystawienniczych) Stoiska. Organizator za odrębną opłatą może zapewnić stoły lub krzesła, na zasadach określonych w rozdziale X Regulaminu.

2. Organizator zapewnia natomiast powierzchnię niezabudowaną, przyłącze elektryczne (1.2 kW) oraz ogólne oświetlenie hali.

3. Wystawca wyłącznie we własnym zakresie i na swój koszt organizuje formę i sposób ekspozycji na obszarze Stoiska, w tym: dodatkowe oświetlenie.

4. Wystawcy będą prezentować towary na Stoisku przy wykorzystaniu obiektów o charakterze „stolikowym”, „targowym”. Wystawca nie ma prawa do montażu Stoiska w postaci tzw. ciężkiej zabudowy (zabudowa modułowa). Stoiska nie powinny zawierać ścianek bocznych, tak aby nie zasłaniać Stoisk obok.

5. Przy montażu Stoiska nie jest dopuszczalne wiercenie otworów w podłodze, ścianach, zabudowie sąsiednich Stoisk, itp.

6. Prace montażowe powinny odbywać się tylko i wyłącznie w obrębie własnego Stoiska oraz w terminach wskazanych w Umowie. Wystawca jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe prowadzenie prac montażowych/demontażowych Stoiska, w tym do sprzątnięcia jego powierzchni. Demontaż Stoiska może nastąpić dopiero po zakończeniu (wskazany dzień, godzina) Targów.

7. Za wszelkie szkody powstałe z winy wykonawcy (Wystawcy) w czasie montażu i demontażu Stoiska odpowiada Wystawca.

8. Montaż i demontaż Stoiska przez Wystawców odbywać się będzie wyłącznie w terminach wskazanych w Umowie.

9. Ostateczny plan Stoisk i rozmieszczenie Wystawców, zostanie sporządzone przez Organizatora i wysłane drogą mailową, nie później niż na 7 dni przed Targami.

VI. Bezpieczeństwo w obszarze Targów.

Przepisy przeciwpożarowe.

1. Każdy korzystający z hali targowej (w tym: Organizator, Wystawcy oraz osoby odwiedzające) zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania ogólnych przepisów i poleceń Organizatora (lub właściciela budynku, w którym odbywają się Targi), w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2. Zgodnie z Regulaminem dla uczestników Targów Lublin:

 1. Wyznaczone drogi komunikacyjne i ewakuacyjne muszą być zawsze wolne. Zabrania się na nich parkowania pojazdów oraz składowania towarów. Pojazdy i towary pozostawione na tych drogach zostaną usunięte na koszt i ryzyko Organizatora, uczestnika Targów lub Wystawcy.
 2. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe, na przykład, ręczne ostrzegacze pożaru (ROP), sygnalizatory pożaru, gaśnice, hydranty, a także drzwi ewakuacyjne i ich oznaczenia (piktogramy ewakuacyjne) powinny być widoczne i w każdej chwili dostępne. W związku z tym zabronione są działania, które mogą ograniczyć dostęp do tych urządzeń albo zakłócić ich funkcjonowanie, w szczególności:

 podwieszanie elementów lub ustawianie eksponatów w pawilonach, w miejscach lokalizacji liniowych czujek dymu (BEAM);

 zastawianie dostępu do rozdzielni elektrycznych, hydrantów wewnętrznych, podręcznego sprzętu gaśniczego, ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP) itp.;

 zastawianie, blokowanie ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych, światła kurtyn przeciwpożarowych oraz drzwi przeciwpożarowych;

 zastawianie dostępu do zewnętrznych hydrantów poprzez parkowanie pojazdów na terenach otwartych w miejscach oznaczonych poziomym znakiem zakazu zatrzymywania i postoju.

Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest na terenach Targów Lublin:

 używanie ognia otwartego w pawilonach i na stoiskach zlokalizowanych na terenach otwartych;

 składowanie i stosowanie środków pirotechnicznych w pawilonach;

 gromadzenie i przechowywanie w pawilonach i na terenach otwartych, na stoiskach i poza nimi: materiałów palnych oraz wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe;

 używanie palnych lub tworzących wybuchowe mieszanki płynów jako środków czyszczących;

 pozostawienie po zakończonej pracy lub demonstracji maszyn i urządzeń technicznych nie oczyszczonych z pyłów, kurzu, zacieków, smarów, olejów i odpadów produkcyjnych;

 pozostawienie zatłuszczonych, zaoliwionych szmat i czyściwa bez zabezpieczenia ich w zamkniętych pojemnikach z materiałów niepalnych;

 przechowywanie w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia, substancji, których wzajemne oddziaływanie może być powodem samo zapłonu lub wybuchu.

 1. Użytkownikom urządzeń zasilanych energią elektryczną zabrania się:

 dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw tych urządzeń we własnym zakresie;

 korzystania z uszkodzonych instalacji elektrycznych;

 pozostawienia bez dozoru włączonych do sieci odbiorników elektrycznych: grzejników, kuchenek, żelazek, czajników itp.;

 ustawiania urządzeń grzejnych na podłożu palnym;

 zakładania na żarówki i inne punkty świetlne osłon z materiałów łatwopalnych. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wyłączenia zasilania energii elektrycznej przed opuszczeniem i zamknięciem stoiska/pomieszczenia.

 1. Do zabudowy stoisk należy używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne bądź zostały zabezpieczone przed ogniem. Na Stoisku należy przechowywać stosowne certyfikaty i zaświadczenia.
 2. Zabrania się używania wykładzin z materiałów palnych na ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych.
 3. Użytkownicy pawilonów i otwartych terenów Targów Lublin są zobowiązani do zaniechania wszelkich czynności mogących obniżyć stopień bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przypadku specyficznej ekspozycji, stwarzającej poważne zagrożenie pożarowe, na uczestnikach imprez organizowanych na terenach Targów Lublin spoczywa obowiązek dodatkowego zabezpieczenia przeciwpożarowego we własnym zakresie, w sposób uzgodniony z Inspektorem Ochrony Przeciwpożarowej Targów Lublin S.A. w Lublinie.
 4. Zabronione jest używanie podręcznego sprzętu gaśniczego do celów nie związanych z gaszeniem pożaru.
 5. Wykonawcy stoisk budowanych w pawilonach targowych i na terenach otwartych Targów Lublin są zobowiązani do:

 przestrzegania przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przepisów specjalnych wydanych w tym zakresie przez Targi Lublin S.A. w Lublinie;

 zapoznania się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP), hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposobu ich użycia w przypadku powstania pożaru;

 natychmiastowego wykonania doraźnych poleceń wydanych przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej Targów Lublin S.A. w Lublinie, a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego na stoiskach wewnątrz pawilonów oraz na terenach otwartych.

 1. Wszelkie stwierdzone usterki i nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w pawilonach lub na terenach otwartych należy natychmiast zgłosić Inspektorowi Ochrony Przeciwpożarowej lub innemu pracownikowi Targi Lublin S.A. w Lublinie.
 2. Zauważony pożar lub inne zagrożenie bezpieczeństwa w pawilonach lub na otwartych terenach Targów Lublin należy natychmiast zgłosić Organizatorowi, służbom technicznym, ochronie lub innemu pracownikowi Targów Lublin S.A. w Lublinie, albo bezpośrednio Państwowej Straży Pożarnej – przy użyciu ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP) lub telefonu alarmowego: 112 lub 998 . Do chwili przybycia Państwowej Straży Pożarnej należy bezwzględnie podporządkować się kierującemu akcją ratowniczo-gaśniczą lub innemu pracownikowi Targów Lublin S.A. w Lublinie, a po przybyciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej.
 3. Wystawca do zabudowy stoisk może używać wyłącznie materiałów, które są niepalne, trudno zapalne, bądź zostały zabezpieczone przed ogniem.
 4. Zaleca się wyłożenie posadzki w obrębie stoiska wykładziną podłogową.
 5. W okresie montażu i demontażu, uczestnicy targów i wykonawcy zabudowy stoisk mają do dyspozycji oświetlenie ogólne hal i terenów otwartych oraz gniazda robocze do zasilania elektronarzędzi.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo uczestnicy targów zobowiązani są do wyłączania zasilania swego stoiska w energię elektryczną każdorazowo przed jego opuszczeniem.
 7. W przypadku stwierdzenia przez użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej należy niezwłocznie zawiadomić służby techniczne Targów Lublin S.A. w Lublinie.

VIII. Rezygnacja z udziału w Targach

1. Wystawca może, zrezygnować z udziału w Targach w terminie 2 miesięcy przed dniem ich rozpoczęcia. W takim przypadku Wystawca jest obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50% dokonanej Opłaty.

2. W przypadku kiedy Wystawca zrezygnuje z udziału w Targach w terminie krótszym niż 2 miesiące przed datą ich rozpoczęcia, uiszczona już przez niego Opłata nie podlega zwrotowi.

3. Rezygnację będą złożone droga elektroniczną, zgodnie z Umową.

4. Niezgłoszenie się Wystawcy w dniu rozpoczęcia (daty montażu Stoiska) Targów uważa się za rezygnację z udziału, a uiszczona już Opłata nie podlega zwrotowi.

IX. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność za mienie Wystawców, ubezpieczenie.

1. Zaleca się Wystawcy ubezpieczenie mienia (towarów) i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Wystawców przed, po i w czasie trwania Targów.

2. Wystawca odpowiada za szkody wyrządzone w czasie i na terenie powierzchni Targów, wobec Organizatora lub właściciela budynku – miejsca Targów, spowodowane przez Wystawcę (jego pracowników, osoby współpracujące z Wystawcą w inny sposób),

3. Targi są objęte ochroną podczas ich trwania, a także w trakcie przygotowań. Jednakże za mienie własne dostarczone na teren Targów (Stoiska) odpowiedzialny jest wyłącznie Wystawca.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, czy nie wynikające z jego winy uszkodzenia mienia należące do Wystawcy.

5. Uczestnicy targów, inni najemcy powierzchni w pawilonach i/lub na terenach otwartych oraz wykonawcy stoisk ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników, wykonujących roboty na terenach Targów Lublin, a także odpowiadają za wszelkie wypadki wynikłe wskutek braku nadzoru lub zaniedbania wymogów i norm bezpieczeństwa pracy w czasie najmu powierzchni/w okresie montażu, eksploatacji i demontażu ekspozycji targowych.

W sprawach nie wymienionych powyżej, mają zastosowanie obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których powinni przestrzegać uczestnicy targów, inni najemcy powierzchni w pawilonach i/lub na terenach otwartych oraz wykonawcy Stoisk oraz Regulamin dla Uczestników Targów Lublin.

X. Dodatkowe opcje wskazane w Umowie (Cennik) oraz zasady wydawania dodatkowych elementów wyposażenia Stoisk

 1. Wystawca posiada możliwość wyboru dodatkowo płatnych opcji związanych z umożliwieniem z korzystania z określonych w dalszej części rozdziału elementów wyposażenia.
 2. Wystawca dokonuje wyboru dodatkowej opcji w formie opisu dokonanego w wersji elektronicznej (e-mail), wskazując symbole rzeczy oraz potrzebną ich ilość.
 3. Wybór dodatkowo płatnej opcji następuje, co do zasady, w momencie zgłoszenia.
 4. Istnieje możliwość wyboru dodatkowej opcji już po dokonanym zgłoszeniu w formie opisanej w ust. 2, z zastrzeżeniem konieczności uregulowania płatności przed rozpoczęciem Targów (data zaksięgowania środków).
 5. Wystawca zobowiązany jest zwrócić elementy wyposażenia w stanie niepogorszonym (stan sprzed wypożyczenia).
 6. Istnieje możliwość odpłatnego udostępnienia sprzętów niewymienionych w ust. 6, w drodze ustaleń pomiędzy Organizatorem, a Wystawcą, wedle uzasadnionych potrzeb.
 7. Ceny wskazane w poniższym zestawieniu są cenami netto za jedną sztukę, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości ustalonej na dzień dokonania opłaty.

Elementy wyposażenia dodatkowego:

 1. L1 – lada informacyjna z półką (100x50x90) – 100 zł
 2. L2 – lada ekspozycyjna z blatem szklanym (100x50x90) – 150 zł
 3. KT – krzesło tapicerowane – białe – 45 zł
 4. STB – stolik barowy (wys. 120 cm, śr. 60 cm) – 80 zł

XI. Ochrona danych osobowych

Niniejszym informuje się, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej, jako: „RODO”:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Przemysław Barbucha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: APTRADE BARBUCHA PRZEMYSŁAW z siedzibą w Lublinie, ul. Orkana 4, 20-504 Lublin.

2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Administratora w charakterze Wystawcy – dotyczy danych wynikających z zawartej Umowy oraz zgody na wykorzystanie wizerunku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

3. Podczas trwania Targów może dojść do przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku, z związku z tworzeniem materiałów audiowizualnych, które następnie zostaną opublikowane w celu promocji wydarzenia. Przetwarzanie danych odbędzie się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. h RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, z uwzględnieniem przepisów podatkowych, a także do momentu wniesienia sprzeciwu.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

XII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

2. Wystawca wyraża zgodę na zamieszczanie w materiałach reklamowych i informacyjnych zdjęć i opisów ekspozycji targowej Wystawcy (w tym wizerunku), powstałych w trakcie Targów.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich z tytułu odtwarzania przez Wystawcę utworów muzycznych i innych tworów artystycznych podczas trwania Targów.

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem wiążące dla Stron są postanowienia wynikające z Regulaminu uczestników Targów Lublin, dostępnego na Stronie Organizatora.

Lublin, 8 stycznia 2020 r.

Organizator